Erasmus+ KA1 Innowacyjna, kreatywna, dwujęzyczna – nowoczesna szkoła w zreformowanym systemie oświaty

„Innowacyjna, kreatywna, dwujęzyczna – nowoczesna szkoła w zreformowanym systemie oświaty”
– tak brzmi tytuł nowego projektu autorstwa dyrekcji Niepublicznego Gimnazjum „Keglik”. Ze względu na bardzo wysoką ocenę projektu przez Narodową Agencję, czyli Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, projekt został zaakceptowany do realizacji ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Projekt rozpoczął się 1.07.2017 i potrwa do 30.09.2018.

Celem projekt jest:
– wyposażenie nauczycieli w kompetencje językowe umożliwiające uczestnictwo w europejskich programach na rzecz kształcenia i szkolenia młodzieży. Znajomość języka angielskiego pozwoli nauczycielom na realizowanie projektów eTwinning, zagranicznych mobilności w ramach projektu Erasmus + Partnerstwa Strategiczne oraz wymian międzynarodowych,
– przygotowanie nauczycieli przedmiotowych do prowadzenia zajęć w utworzonej klasie dwujęzycznej,
– prowadzenie zajęć z zastosowaniem innowacyjnych narzędzi ICT i skutecznych metod nauczania,
– wykorzystanie w praktyce szkolnej możliwości jakie daje tablica interaktywna oraz projekty eTwinning,
– wspieranie procesu dydaktycznego poprzez zastosowanie podczas lekcji tabletów oraz iPadów,
– wskazanie nauczycielom jak skuteczne i atrakcyjne może być uczenie się.

W ramach projektu zaplanowano zastępujące mobilności zagraniczne nauczycieli „Keglika”:
– szkolenie metodyczno-językowe do prowadzenia zajęć w klasie CLILL – 2 nauczycieli przedmiotów ścisłych, którzy zastosują w swojej pracy zintegrowane nauczanie przedmiotowo językowe.
-szkolenie z zakresu wykorzystania tablicy interaktywnej dla 2 nauczycieli ,
-szkolenie z zakresu wykorzystania tabletów oraz iPadów podczas zajęć lekcyjnych – 2 nauczycieli, którzy w konsekwencji przeszkolą pozostałych nauczycieli,
-szkolenie metodyczne dla nauczyciela języka niemieckiego, który będzie pionierem stosowania innowacyjnych i skutecznych metod nauczania tego języka obcego,
– dwutygodniowy kurs języka angielskiego dla 2 nauczycieli na poziomie A1, których zadaniem będzie realizowanie zagranicznych mobilności oraz koordynowanie działań w projektach KA2.

W rezultacie projekt ma przynieść:
– podniesienie kompetencji językowych wszystkich uczestników,
– zwiększenie mobilności związanych z projektami Erasmus + oraz wymianami międzynarodowymi,
– zdobycie umiejętności właściwego wykorzystywania tablic multimedialnych do tworzenia własnych materiałów dydaktycznych,
– podniesienie umiejętności realizowania w codziennej pracy dydaktycznej z uczniami projektów eTwinning,
– podniesienie poziomu wiedzy na temat innych kultur i krajów oraz otwartość na poszukiwanie kontaktów międzynarodowych,
– nabycie umiejętności interpersonalnych,
– nabycie umiejętności skutecznego przekazywania wiedzy w klasie dwujęzycznej,
– wzrost wyników egzaminów zewnętrznych osiąganych przez naszych absolwentów o 5 punktów procentowych począwszy od roku szkolnego 2017/2018.